Grau superior

logo_inf_rectangular_ver-20173ANYS_2TITOLS

Administració de sistemes informàtics en xarxa +

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma


Tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Aquests estudis capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris de usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS PLATAFORMA dual
Durada: 2000 h en 2 cursos
Horari: tarda
Què estudiaràs? De què treballaràs?
Sistemes informàtics Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci
Bases de dades Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions de propòsit general
Programació Tècnic o tècnica en desenvolupament en l’àmbit d’entreteniment i la informàtica mòbil
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
Entorns de desenvolupament
Accés a dades
Desenvolupament d’interfícies
Programació multimèdia i dispositius mòbils
Programació de serveis i processos
Sistemes de gestió empresarial
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Formació en centres de treball

Més informació

Tècnic o tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa

Aquests estudis capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Garanteixen la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d’infraestructures comunes de telecomunicacions.

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA dual
Durada: 2000 h en 2 cursos
Horari: tarda
Què estudiaràs? De què treballaràs?
Implantació de sistemes operatius Tècnic o tècnica en administració de sistemes
Gestió de bases de dades Responsable d’informàtica
Programació bàsica Tècnic o tècnica en serveis d’Internet
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació Tècnic o tècnica en serveis de missatgeria electrònica
Fonaments de maquinari Personal de suport tècnic
Administració de sistemes operatius Tècnic o tècnica en teleassistència
Planificació i administració de xarxes Tècnic o tècnica en administració de base de dades
Serveis de xarxa i Internet Tècnic o tècnica de xarxes
Implantació d’aplicacions web Supervisor o supervisora de sistemes
Administració de sistemes gestors de bases de dades Tècnic o tècnica en serveis de comunicacions
Seguretat i alta disponibilitat Tècnic o tècnica en entorns web
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa
Formació en centres de treball

Més informació