BATXILLERAT

Preinscripció i matrícula Batxillerat 2020-21

MATRÍCULA

QUAN?

 • Del 8 al 14 de juliol,  ambdós inclosos.

COM? 

La matrícula es pot fer:

Mitjançant un formulari o de manera excepcional presencial al centre.

 Procediment mitjançant formulari:

 ACCÉS AL FORMULARI

Abans d’emplenar-lo cal tenir tota la documentació escanejada o fotografiada i el comprovant de pagament de la quota de material per poder adjuntar-los al formulari.

Procediment presencial:

De manera excepcional, les famílies que no puguin fer el tràmit de la matrícula pel FORMULARI telemàtic, el podran fer presencialment al centre els dies 10 i 13 de juliol. S’haurà de demanar cita prèvia a través del:

 • Telèfon 936 334 450 del dia 8 al 13 de juliol de 9:00 a 13:30 hores.

 S’ha de portar:

 • La documentació per a poder-la fotocopiar.
 • El comprovant de pagament de la quota de material.

 Mesures de prevenció i seguretat:

 • No acudir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Mantenir les distàncies de seguretat.
 • Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (proporcionat pel centre) abans d’entrar.
 • Utilitzar mascaretes i guants.

DOCUMENTACIÓ:

 • DNI o NIE de l’alumne o bé del document d’identitat del país d’origen (només en el cas que hagi caducat durant el curs 2019-2020).
 • Si l’alumne és menor d’edat: DNI o NIE o passaport o document d’identitat del país d’origen del pare i de la mare o tutors legals de l’alumne (només en el cas que hagi caducat durant el curs 2019-2020).

 QUOTA DE MATERIAL:

 • Alumnes de 1BAT: 90,00€
 • Alumnes de 2BAT: 70,00€
 • Alumnes de 2BAT repetidors curs sencer: 90,00€
 • Alumnes de 2BAT amb 4 o menys pendents: 45,00€

Aquesta quantitat inclou l’assegurança escolar obligatòria i les despeses necessàries pel desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge: plataforma educativa Clickedu, llicència Office 365 i material general (carpeta, pendrive, fotocòpies, dossiers,…).

El PAGAMENT es pot fer per transferència bancària o per qualsevol caixer automàtic de Caixabank. En tots dos casos cal adjuntar el comprovant de pagament.

 • Per transferència bancària:

Entitat: Caixabank

Número de compte / IBAN: ES27 2100 1991 0602 0000 8434

Concepte: Nom i cognoms de l’alumne

Beneficiari: Institut El Calamot

Referència: 25033

 • Per caixer automàtic de Caixabank:
 1. El pagament s’ha de fer amb una de les opcions següents:
 • Una llibreta de Caixabank
 • Una targeta de Caixabank o de qualsevol altra entitat
 1. Passos a seguir:

     Cliqueu:              

 1. Pagament d’impostos i devolucions
 2. Operar sense codi de barres
 3. Col·legis i matrícules
 4. Introduir el codi d’entitat: 9000246
 5. Introduir import
 6. Introduir nom i cognoms de l’alumne
 7. Introduir la referència: 25033
 8. Confirmar pagament

 Per qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb la secretaria de l’Institut per:

 • Correu electrònicsecretaria@ieselcalamot.com  (És important que a l’assumpte poseu el nom de l’alumne/a i el curs).
 • Telèfon93 633 44 50

La matrícula es pot fer:

Mitjançant un formulari o de manera excepcional presencial al centre.

Mitjançant formulari:

ACCÉS AL FORMULARI

Abans d’emplenar-lo cal tenir tota la documentació escanejada o fotografiada i el comprovant de pagament de la quota de material per poder adjuntar-los al formulari.

Procediment presencial:

De manera excepcional, les famílies que no puguin fer el tràmit de la matrícula pel FORMULARI telemàtic, el podran fer presencialment al centre els dies 10 i 13 de juliol. S’haurà de demanar cita prèvia a través del:

 • Telèfon 936 334 450 del dia 8 al 13 de juliol de 9:00 a 13:30 hores.

S’ha de portar:

 • La documentació per a poder-la fotocopiar.
 • El comprovant de pagament de la quota de material.

Mesures de prevenció i seguretat: 

 • No acudir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Mantenir les distàncies de seguretat.
 • Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (proporcionat pel centre) abans d’entrar.
 • Utilitzar mascaretes i guants.

DOCUMENTACIÓ:

 • Targeta de la Seguretat Social i en el cas d’alumnes que pertanyen a MUFACE la targeta de la seva mútua.
 • Documentació acadèmica:
  • Per a 1r de Batxillerat: Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti la finalització de l’ESO (Resguard del títol de l’ESO, certificat de notes, …).
  • Per a 2n de Batxillerat: Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti la finalització de 1r de Batxillerat
  • Per alumnes repetidors de 2n de Batxillerat: Certificat d’estudis o altre documentació que ho acrediti (certificat de notes, …)

QUOTA DE MATERIAL.

  • Alumnes de 1BAT: 90,00€
  • Alumnes de 2BAT: 90,00€
  • Alumnes de 2BAT repetidors curs sencer: 90,00€
  • Alumnes de 2BAT amb 4 o menys  pendents: 45,00€

Aquesta quantitat inclou l’assegurança escolar obligatòria i les despeses necessàries pel desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge: plataforma educativa Clickedu, llicència Office 365 i material general (carpeta, pendrive, fotocopies, dossiers,…).

El PAGAMENT es pot fer per transferència bancària o per qualsevol caixer automàtic de Caixabank. En tots dos casos cal adjuntar el comprovant de pagament. 

 • Per transferència bancària:

Entitat: Caixabank

Número de compte / IBAN: ES27 2100 1991 0602 0000 8434

Concepte: Nom i cognoms de l’alumne

Beneficiari: Institut El Calamot

Referència: 25033

 • Per caixer automàtic de Caixabank:
 1. El pagament s’ha de fer amb una de les opcions següents:
 • Una llibreta de Caixabank
 • Una targeta de Caixabank o de qualsevol altra entitat
 1. Passos a seguir:

Cliqueu:  

 1. Pagament d’impostos i devolucions
 2. Operar sense codi de barres
 3. Col·legis i matrícules
 4. Introduir el codi d’entitat: 9000246 
 5. Introduir import
 6. Introduir nom i cognoms de l’alumne
 7. Introduir la referència: 25033
 8. Confirmar pagament

Per qualsevol dubte, aclariment poseu-vos en contacte amb la secretaria de l’Institut per:

 • Correu electrònic:  secretaria@ieselcalamot.com  (És important que a l’assumpte poseu el nom de l’alumne/a i el curs).
 • Telèfon93 633 44 50

LLISTA D’ALUMNES ASSIGNATS A L’INSTITUT EL CALAMOT

informe_assignades_informe_assignades

Descarrega’t la llista aquí.

LLISTA D’ALUMNES PREINSCRITS A L’INSTITUT EL CALAMOT

informe_preinscrites_ome_informe_preinscrites_ome

Descarrega’t la llista aquí.

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA DEFINITIVA DE PLACES

informe_oferta_ome_informe_oferta-1

LLISTA ORDENADA DEFINITIVA

Publicació de la llista de sol·licituds pel Batxillerat que han demanat l’Institut El Calamot en primera petició, ordenada defnitiva: 

informe_barem_definitiu_barem

Descarrega’t la llista aquí.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

 • Sol·licitud electrònica: del 27 de maig al 3 de juny de 2020
 • Sol·licitud en suport electrònic: del 27 de maig al 3 de juny de 2020
 • Presencial al centre amb cita prèvia: del 2 al 3 de juny de 2020

ACCÉS A LA SOL·LICITUD

infografia-preinscripcio-bat

Procediment en sol·licitud electrònica:

 • Emplenar la sol·licitud electrònica i enviar el formulari. En aquest cas no cal presentar la sol·licitud al centre ni documentació acreditativa de la persona sol·licitant.

Procediment en suport informàtic:

 1. Emplenar la sol·licitud electrònica i obtenir el resguard de la sol·licitud.
 2. Enviar per correu electrònic a la bústia electrònica del centre demanat en primer lloc, el resguard de la sol·licitud i la documentació escanejada o fotografiada per les dues cares.

Bústia electrònica del centre: batpreinscripcio@ieselcalamot.com o ieselcalamot@xtec.cat

Procediment presencial

De manera excepcional, les famílies que no puguin fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, el podran fer presencialment al centre. S’haurà de demanar cita prèvia a través del:

 • Telèfon 936 334 450 del dia 27 de maig al 3 de juny de 9:00 a 13:30 hores.
 • Cita prèvia, del dia 27 de maig al 3 de juny. 

S’ha de portar:

 • La sol·licitud emplenada des de casa.
 • La documentació per a poder-la fotocopiar.
 • Un bolígraf.

Mesures de prevenció i seguretat:

 • No acudir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Mantenir les distàncies de seguretat.
 • Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (proporcionat pel centre) abans d’entrar.
 • Utilitzar mascaretes i guants.

DOCUMENTACIÓ

 • Resguard de la sol·licitud (en el cas de procediment en suport informàtic) o sol·licitud (en el cas de procediment presencial)

Codi de centre INSTITUT EL CALAMOT: 08041866

 Documentació identificativa del sol·licitant  escanejada o fotografiada :

Si l’alumne és menor d’edat:

 • DNI o NIE de l’alumne o bé del document d’identitat del país d’origen.
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (fulls dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a) o passaport o document d’identitat del país d’origen.

Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020:

 • DNI o NIE de l’alumne o bé del document d’identitat del país d’origen.

Documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud escanejada o fotografiada:

 • Carnet vigent de família nombrosa o monoparental.
 • Documentació acreditativa del lloc de treball (contracte laboral o un certificat emès per l’empresa), si aquest és el que s’al·lega.
 • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari o beneficiaria de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Targeta acreditativa o certificat de discapacitat de la persona que s’al·lega aquesta condició.
 • Document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa o d’una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Horari d’atenció telefònica: del 27 de maig al 3 de juny de 9:00 a 13:30 hores.

Sobre nosaltres

po-2020-bat

Descarrega’t el document aquí

Més informació

po-bat

Vine a les portes obertes virtuals!

 

Quan? Dimecres 20 de maig a les 18 h

Com? Cal inscriure’s a aquest formulari

Rebràs l’enllaç per assistir-hi uns dies abans.

 

5-passos_banda_versio-14-02